Usługi
Kancelaria prowadzi między innymi sprawy:

Sprawy cywilne
 • o zapłatę z tytułu umów, z weksla, w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym, gospodarczym,
 • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie, rentę,
 • ochrona własności, rozgraniczenia, nabycie własności przez zasiedzenie, uwłaszczenie, zniesienie współwłasności,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych,
 • i inne
Sprawy rodzinne
 • o rozwód, separację,
 • alimenty,
 • podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,
 • władza rodzicielska, ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • i inne
Sprawy spadkowe
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • roszczenia o zachowek,
 • i inne
Sprawy administracyjne
 • reprezentacja przed organami administracji państwowej, samorządowej i sądami administracyjnymi Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • sporządzanie zażaleń, skarg, odwołań od decyzji administracyjnych,
Sprawy karne
 • udział w postępowaniu przygotowawczym,
 • obrona w sprawach karnych, karnoskarbowych, kasacja,
 • obrona sprawach o wykroczenia,
 • reprezentacja Klienta w postępowaniu wykonawczym,
 • postępowanie w sprawach nieletnich
Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych

Poza reprezentacją i obroną przed sądem, urzędami i instytucjami Kancelaria oferuje także inne usługi prawne takie jak np. analiza i sporządzanie umów, sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, egzekucję należności, powództwa przeciwegzekucyjne.